آماری-فروش-فیلم-سینمای-ایران- تهرانیوز

۳۰آبان
آمار فروش فیلم  سینمایی ایران

آمار فروش فیلم سینمایی ایران

سالنامه آماری گزارش فروش فیلم و سینمای ایران جهت استفاده محققان و پژوهشگران برروی تارنمای معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی قرار گرفت.