آمارگویی های دولتی

۰۲آبان
لزوم اعلام آمار واقعی از بیکاری در جامعه/ ضرورت شفافیت در IPC  و اصلاح قراردادهای نفتی

لزوم اعلام آمار واقعی از بیکاری در جامعه/ ضرورت شفافیت در IPC  و اصلاح قراردادهای نفتی

زارع با بیان اینکه اعلام آمار واقعی از بیکاری در جامعه ضرورت دارد، گفت: یکی از موارد مورد تاکید نمایندگان مجلس در موضوع قراردادهای نفتی،حفظ منافع ملی کشورمان است.