آمادگی روحی و معنوی

۱۴شهریور
۶ راهبرد رهبری برای مقابله با تهدیدات پیش‎روی نظام

۶ راهبرد رهبری برای مقابله با تهدیدات پیش‎روی نظام

تهدیدات پیش‌روی نظام، گستردگی و تنوع آن‌ها امری واقعی و بر اساس مستندات است و به همان میزان که این تهدیدات متنوع و پیچیده است، شیوه‌های مقابله با آن‌ها نیز باید به همان اندازه دقیق، گسترده و پیچیده باشد.