آمادگی ایران

۱۵مرداد
آمادگی ایران برای پرداخت غرامت حادثه هواپیمای اوکراینی
وزیر امور خارجه خبر داد:

آمادگی ایران برای پرداخت غرامت حادثه هواپیمای اوکراینی

وزیر امور خارجه در گفتگو تلفنی با همتای اوکراینی‌اش بر آمادگی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده و بستگان قربانیان این حادثه به‌عنوان گامی در راستای کاهش غم و اندوه آنان تأکید کرد.