آمادگی‌های نظامی

۰۷آذر
ارتقای توامان آمادگی‌های نظامی، عقیدتی و تخصصی در بسیج

ارتقای توامان آمادگی‌های نظامی، عقیدتی و تخصصی در بسیج

بسیج عموم مردم همواره یکی از ارکان اصلی حفاظت و حراست کشور در مقابل تهدیدهای سخت دشمنان است.