اخبار استان – شبکه خبری تهران نیوز https://tehrannews.ir پایتخت خبری ایران Wed, 01 Apr 2020 11:40:08 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 https://tehrannews.ir/wp-content/uploads/2019/09/cropped-teh-logo-favicon-32x32.png اخبار استان – شبکه خبری تهران نیوز https://tehrannews.ir 32 32 همه مناطق تهران آلوده به کرونا است https://tehrannews.ir/%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://tehrannews.ir/%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#respond Wed, 01 Apr 2020 11:30:52 +0000 https://tehrannews.ir/?p=573165 https://tehrannews.ir/%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 کرونا سریال «پایتخت» را زمین‌گیر کرد https://tehrannews.ir/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af/ https://tehrannews.ir/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af/#respond Wed, 01 Apr 2020 11:04:50 +0000 https://tehrannews.ir/?p=573162 https://tehrannews.ir/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af/feed/ 0 مصیبت‌های جهانی نیازمند همبستگی جهانی است https://tehrannews.ir/%d9%85%d8%b5%d8%a8%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/ https://tehrannews.ir/%d9%85%d8%b5%d8%a8%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 01 Apr 2020 09:37:36 +0000 https://tehrannews.ir/?p=573091 https://tehrannews.ir/%d9%85%d8%b5%d8%a8%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/feed/ 0 اجرای ویدیو مپینگ با موضوع کرونا در برج آزادی https://tehrannews.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ac/ https://tehrannews.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ac/#respond Wed, 01 Apr 2020 09:27:36 +0000 https://tehrannews.ir/?p=573094 https://tehrannews.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ac/feed/ 0 کشور ایران در حال حاضر با ۲ ویروس می‌جنگد https://tehrannews.ir/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%db%b2-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%ac%d9%86/ https://tehrannews.ir/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%db%b2-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%ac%d9%86/#respond Wed, 01 Apr 2020 09:19:35 +0000 https://tehrannews.ir/?p=573083 https://tehrannews.ir/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%db%b2-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%ac%d9%86/feed/ 0 ۱۳ فروردین را با کتاب بدر کنید https://tehrannews.ir/13-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/ https://tehrannews.ir/13-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/#respond Wed, 01 Apr 2020 09:05:46 +0000 https://tehrannews.ir/?p=573166 https://tehrannews.ir/13-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/feed/ 0 چین به کمک بازار نفت آمد https://tehrannews.ir/%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%af/ https://tehrannews.ir/%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%af/#respond Wed, 01 Apr 2020 07:58:42 +0000 https://tehrannews.ir/?p=573150 https://tehrannews.ir/%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%af/feed/ 0 تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها تا اردیبهشت صحت دارد؟ https://tehrannews.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa/ https://tehrannews.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa/#respond Tue, 31 Mar 2020 18:30:20 +0000 https://tehrannews.ir/?p=572957 https://tehrannews.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa/feed/ 0 محدودسازی تردد شرق تهران در روز طبیعت https://tehrannews.ir/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/ https://tehrannews.ir/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/#respond Tue, 31 Mar 2020 13:56:49 +0000 https://tehrannews.ir/?p=572986 https://tehrannews.ir/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/feed/ 0 تولید روزانه ۱۰ هزار لیتر محلول ضدعفونی کننده در پیشوا https://tehrannews.ir/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-10-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%b6%d8%af%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c/ https://tehrannews.ir/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-10-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%b6%d8%af%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c/#respond Tue, 31 Mar 2020 13:50:13 +0000 https://tehrannews.ir/?p=572868 https://tehrannews.ir/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-10-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%b6%d8%af%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c/feed/ 0