رومینادخترتالشقاتلپدر-1-780x470

رومینا با داس به قتل رسید این خبر نشان داد که بسیاری در دوره مدرن داس را نمی شناسند و در فضای مجازی و اینترنت «داس چیست؟» را سرچ کردند. واقعیت این است که داس بیشتر در کشاورزی به کار می رود و یکی از ابزار دستی کشاورزان است. دسته ای چوبی دارد و تیغه ای آهنی که قوس داشته و نیم دایره است. اگر داس دسته کوتاه داشته باشد کشاورزان خم شده و محصولات خود را درو می کنند. اما گاهی اوقات دسته و تیغه داس بلند است.

گفتنی است؛ عکسی که همراه این متن منتشر شده است همان داسی است که گلوی رومینا را بریده است.