وی در مورد خودکشی ها در ایران گفت: آمار در کشور به طور ۱۵ تا ۶۴ شیوع اختلالات روانی ۲۳.۶ درصد است. افسردگی با ۱۲.۷درصد شایع ترین اختلال روانی در ایران محسوب می شود. طبق گزارش پزشکی قانونی، آمار خودکشی در سنی ۱۵ تا ۶۴ سال حدود ۶ در ۱۰۰هزار نفر است. آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد تقریبا ۲۷درصد میزان اقدام به خودکشی در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ کاهش داشته است. در فروردین ماه آمارهای اولیه کاهش نسبی داشته است اما اطلاعات کامل نشده است.